Protokoll möte 2015-09-19

Medlemsmöte lördag 2015-09-19

 

 

 

§1. Ordförande Yvonne Fredén förklarade mötet öppnat

 

§2. Till sekreterare valdes Karina Göthberg

 

§3. Till justerare valdes Lasse Bengtsson

 

§4. Kallelsen godkändes

 

§5. Dagordningen godkändes

 

§6. Ordförande har ordet

 

Bygglovlämnas först till föreningen för påskrift sedan skickar medlemmen själv in ansökan till byggnadsnämnden.

Staket får vara 110cm, om det sitter fast på huset 180 cm. Det får även vara 180 cm om det är 50 % luft. Vid frågor kontakta föreningens byggnadskommitté.

 

Tider för störande arbete under tiden från midsommar och till mitten av augusti.

Efter omröstning beslutades att allt störande arbete ska upphöra kl. 19

 

Sopsortering,var noga när ni sopsorterar. Vaktmästarna lägger mycket tid på att sortera det som ligger i fel kärl. Kartonger ska plattas till, matavfall i papperspåse som finns att hämta vid klubbhuset. Felsorterat avfall kostar mycket pengar.

 

Styrelsen har beslutat att köpa in en hjärtstartare,det finns en medlem som tar ansvar för den.

Vi ska undersöka det praktiska och inköpet sker först under nästa säsong.

 

Avtalet,efter förhandlingen i maj beslutades det att arrendenämnden ska fatta det slutgiltiga beslutet efter parternas yttrande.

Kommunen bestrider våra punkter och vår advokat ska lämna sitt yttrande och slutföra vår talan 24/9. Efter det kommer arrendenämndens beslut. Vi återkommer så fort vi fått det slutgiltiga beslutet.

 

Stenkistor blir förbjudna 2016-01-01 för köksavlopp. Man får ha dem kvar för stuprännor och utomhuskranar. Köksavlopp ska samlas upp i kärl och vattnas ut i trädgården.

 

Skötsel av koloniträdgården, det är fint på området men växtlighet utanför staketen ska klippas bort. Högre grenar från träd berörs inte.

 

Fotbollplanen, Tider beslutades till kl. 9,00 - 21,00

 

 

 

 

 

 

§7. Kassören har ordet

 

Föreningen har god ekonomi. Duscharna vid dansbanan renoverades billigare än beräknat, det sattes in duschkabiner och golvet renoverades. Många stugor har egen dusch och fler kommer sätta in när vi får bygga 50 kvadrat.

Fotbollsnätet blev billigare än beräknat.

 

§8. Ordet är fritt

 

Medlem påtalade att bilkörning i gångarna är 7 km/tim men de som cyklar gör det betydligt fortare. Föräldrar bör säga till barnen att inte köra racer i gångarna.

 

Äldre medlem anhåller om att helt slippa arbetsdagarna, inte heller betala för dem. Hon har haft stugan sen början och anser att hon borde bli helt befriad.

Styrelsen ska återkomma till medlemmen med svar.

 

Hemsidan är styrelsens forum.

Facebook är en sluten grupp för medlemmar i föreningen, alla medlemmar har inte facebook.

 

§9. Inga övriga frågor.

 

§10. Mötet avslutas

 

 

Protokoll från medlemsmötet 2014-08-10

§1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2. Jenny Wallin valdes till sekreterare.

§3. Lasse Bengtsson valdes att justera protokollet.

§4. Kallelsen godkändes.

§5. Dagordningen godkändes.

§6 Ordförande har ordet:

Information om avtalet ges. En advokat tittar på avtalet och styrelsen återkommer med information under hösten. Detta läggs ut på hemsidan.

Diskussion om tider på fotbollsplanen fördes. Det är viktigt att information kommer ut på hemsidan.

Ingen bilkörning i gångarna mellan 22.00-09.00.

Vagnar har köpts in, det finns två vagnar vid grind 1, ej till för trädgårdsavfall.

Det har varit mycket sopor under sommaren, det är viktigt att vi alla tänker på att källsortera ordentligt. Extra tömningar kostar föreningen mycket. Behov finns att ha ett till kärl för hårdplast.

Vaktmästarna sätter ut koner när det ska ske tömning av kontainer, dessa koner har tyvärr flyttats. Även lappar kommer att sättas upp.

Släpkärror ska stå vid grind 1, det finns ett utrymme uppe vid grind 3 där man även kan ställa släpkärrorna.

Arbetsdagarna har varit välbesökta och mycket har blivit gjort. Styrelsen har inte synat området, respektive medlem ser till att tomt och gång utanför lott sköts.

Under högsäsong har vi mycket besökare på området. Det är mycket viktigt att medlemmar informerar sina gäster om vilka regler som gäller. Gäster parkerar vid grind 1.

Toaletterna och duscharna har vid några tillfällen blivit mycket nersmutsade. Tänk på nästa som kommer, gör rent efter dig.

Det är inte tillåtet att hyra ut sin stuga. Det är ok att låna ut stugan, men då ska man meddela grannar eller styrelsen.

Viktigt att informationen läggs ut på hemsidan och att alla medlemmar lämnar in sin mail så att vi kan skicka information via mail. www.kolonienighet.se

Tvättstugan används mycket. En ny tvättmaskin har köpts in under sommaren. Torktumlaren har gått sönder, den är inne för reparation. Ny köps in till våren under hösten sätts en begagnad torktumlare in, som skänkts av medlem. En tvättid åt gången sätts upp. Meddela gärna nästa person på listan när du är klar med tvätten. Det kostar 200:- per säsong att få använda tvättstugan, pengarna sätts in på föreningens konto.

Bevattning av gräsmattor får inte ske, att vattna rabatterna får göras efter 18.00.

Undvik bilkörning i gångarna. Det är ok att köra i gången längst upp.

Grindarnas öppettider: I september öppnas grindarna fredag 16.00 och låses söndag 18.00. Ändra informationstavlan på grindarna. Kättingar kommer att sätta på grindarna till hösten.

 

§7. Ekonomin är god. Vi har inte använt våra fonderade pengar. Vi kommer att hålla budgeten.

§8. Ordet är fritt: Önskemål om att få spela fotboll till 23.00 lades fram. Röstning genomfördes och majoriteten röstade att man får spela fotboll fram till 23.00 på helgerna.

Frågan ställdes varför det inte finns något nät vid fotbollsplanen. Det har skett skadegörelse av någon bil. Styrelsen kollar upp kostnad för nät och hur det ska sättas upp.

Papperskorg till fotbollsplanen sätts upp av vaktmästarna.

Frågan ställdes om boulebanorna används. Banorna får användas av alla medlemmar. Klot kommer att läggas i lådan där påsar för matavfall finns.

Trappan har fixats vid containern vid östra delen, den behöver även målas.

Föräldrar får gärna stämma av med sina barn om de har önskemål vad gäller att ordna exempelvis lekstugor o dyl på området.

Förslag om att bjuda in till popquiz lades fram.

Frågan ställdes om det finns någon som är intresserad av att ingå i en festkommitté.

Föreningen firar 50 år i detta år. Frågan ställdes om det finns några som kan tänka sig att arrangera ett jubileumsfirande.

Inne på området får det inte förekomma någon öppen eld.

§10. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet Justeringsman

 

 

Jenny Wallin Lasse Bengtsson