Avtalsvillkor (sammanfattning)

Våra avtalsvillkor är klara.

Klicka här för att ladda ner avtalet som PDF

Här kommer en sammanfattning av de villkor som arrendenämnden har tagit besut på.

Vårt avtal har aldrig varit uppsagt, utan det är bara avtalsvillkoren som vi har förhandlat om. Hela beslut på 10 sidor kan översändas på mail för den som önskar.

Bestämmelserna i §1 är ny. Det finns i dag ingen reglering av odlingsarealen. Föreningen har bestritt villkoret om krav på att viss yta ska vara odlingsareal. Frågan är sålunda inte en ändring av ett tidigare villkor, utan det rör sig om ett helt nytt villkor. Att vid sådant förhållande införa ett preciserat krav på att så mycket som 30 procent ska var odlingsareal med särskild anvisning beträffande vad som avses med odlingen, måste anses strida mot god sed i arrendeförhållande och därför oskäligt mot arrendatorn. Yrkandet om ändring ogillas i denna del. Vi behöver alltså inte odla 30%


Bestämmelserna i §3. Villkoret träffar uttryckligen UPPLÅTELSER  och inte substitution eller överlåtelse, då en ny nyttjanderättshavare inträder i den gamle nyttjanderättshavarens rättigheter och skyldigheter.   Vilket innebär att vi kan fortsätta att sälja enlig tidigare villkor, och överlåta nyttjanderätten till ny köpare.

POOLER
Koloniföreningen har bestritt skäligheten av villkoret om att anlägga och inneha pooler som rymmer mer än 500 liter. Med hänsyn till att upplåtelsen innefattar ett flertal kolonilotter med trots allt begränsad areal vilka gränsar till varandra, finns skäl att särskilt beakta frågor kring säkerheten när det gäller pooler och dess användning. Eftersom jordägaren dessutom förklarat att bestämmelserna inte gäller retroaktivt, kan villkoret inte anses oskäligt mot arrendatorn.
De som skaffar pool nu får inte ha mer än 500 liter. Gamla pooler berörs inte.


KOLONIOMRÅDETS ÖPPETHÅLLANDE

Arrendatorn har bestritt skäligheten av villkoret om koloniområdets öppethållande.

Arrendet är en form av nyttjanderätt till fast egendom. För att arrende ska föreligga krävs att nyttjanderättshavaren har den upplåtna marken i sin besittning. Arrendet är därmed en total nyttjanderätt, vilket innebär att fastighetsägaren genom upplåtelse har överfört besittningen till det upplåtna objektet på nyttjanderättshavaren. Vad som angivits i beslutet medför att det mot arrendatorns bestridande är oskäligt att införa ett villkor om öppettider för allmänheten. Endast om parterna är eniga om det kan ett dylikt villkor gälla i ett arrendeförhållande.
Vi bestämmer alltså själva när våra grindar ska vara öppna!

 

                                                                   Styrelsen